niedziela, 9 maja 2010

Motywacja biegowa

Zostałem poproszony o odświeżenie tematu "motywacji biegowej" oraz wyjaśnienie dlaczego biegamy?


Mam nadzieję, że zaspokoję ciekawość.

Na początek definicja:

Motywacja biegowa - dynamiczna struktura motywów i wynikających z niej tendencji ukierunkowanych na czynność ruchową zwaną bieganiem.

Jest wypadkową wielu wzajemnie powiązanych ze sobą motywów, potrzeb, napięć i popędów. Nie będzie wynikiem potrzeb stałych o dużej stabilności wynikających np. z potrzeb fizjologicznych, ale będzie współzależnością rozwijającą się w ontogenezie i w związku z tym będzie wykazywała dużą labilność oraz będzie silnie różnicować ludzi.

Rozwój i zmiany motywacji zachodzą niejako samoistnie przez całe życie. Mogą być wywoływane różnorodnymi bodźcami, mogą także niepostrzeżenie ewoluować. Kształtowanie takiej struktury następuje na skutek uporządkowania jej czynników w zhierarchizowaną strukturę i zapewnienie jednostce pełnego i świadomego dostosowania się do czynników środowiskowych i przyjęcie tzw. motywacji wewnętrznej znajdującej źródło w procesach psychicznych przebiegających w korze mózgowej przed motywacją zewnętrzną, której źródłem są bodźce zewnętrzne.

Zmiany dotyczą także celów motywacji i dążą od motywacji instrumentalnej do autotelicznej, czyli od działań, które są środkiem do osiągnięcia celu do działań, które są celem samym w sobie.


Teraz najważniejsze pytania:
 1. Jakie czynniki w sposób decydujący wpływają na kształtowanie się motywacji biegowej?
 2. Jaki brak lub nadmiar napięć motywacyjnych dominuje w strukturze motywacji biegowej?

W związku z tym postawione hipotezy były następujące:
 1. W toku kształtowania się struktury motywacji decydującą rolę odgrywają ludzie z najbliższego i znaczącego otoczenia.
 2. Wśród napięć motywacyjnych decydującą rolę odgrywa komponent aktywności prozdrowotnej.

Założenia:

Motywacja posiada strukturę hierarchiczną odpowiadającą teorii Maslowa;
a także zgodnie z teorią Younga i McClellanda istnieją podniety wrodzone zwane pierwotnymi, które dynamizują działanie oraz wtórne - nabyte, nadające działaniu kierunek
oraz obowiązuje koncepcja Atkinsona mówiąca o tym, że „tendencja = motyw x podnieta x prawdopodobieństwo”, i posiada wartość stałą.


Badanie:
metoda ex post facto.


Napięcia motywacyjne:
3 duże grupy, w sumie 5 zestawów:
1.aktywności:
 • aktywności prozdrowotnej,
 • aktywności przyjemnościowej,
2.samorealizacji:
 • niezależności i sprawswta,
 • dążeń i ambicji,
3.kontaktów społecznych:
 • kontaktów społecznych.

I teraz najważniejsze.

Na bieganie decydujemy się z powodu (kolejność nieprzypadkowa)
 1. zadowolenia z ruchu i satysfakcji z wkładanego wysiłku, 
 2. wpływu zdro­wotnego, 
 3. niezależności treningowej i startowej, 
 4. przyna­leżenia do określonej grupy ludzi, 
 5. chęci rywalizacji.


Na początku stawiałem następujące hipotezy:
 1. W toku kształtowania się struktury motywacji decydującą rolę odgrywają ludzie z najbliższego i znaczącego otoczenia.
 2. Wśród napięć motywacyjnych decydującą rolę odgrywa komponent aktywności prozdrowotnej.
 3. Motywacja biegowa jest strukturą dynamiczną o tendencjach do samopodtrzymania i niewygasania.

Na koniec mogę stwierdzić, że znaczącą rolę kształtowania motywacji biegowej odgrywają tylko grupy rówieśnicze, a wpływ rodziny jest pomijalny.
Bardzo wysoki jest także wpływ mediów.
Oba te czynniki w równym stopniu kształtują podejście do biegania.

Najistotniejszymi czynnikami jest aktywność prozdrowotna i przyjemnościowa oraz samorealizacja.

Natomiast w ciągu lat biegania spada znaczenie czynnika zdrowotnego, a rośnie współzawodnictwa.

Trzecia hipoteza znajduje swoje potwierdzenie w... codziennym życiu :)
Wystarczy wziąć do ręki komunikaty biegowe.


***

Przytoczone fragmenty stanowią urywki pracy naukowej autora.

Brak komentarzy: